Δικαστική Συμπαράσταση


Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος:

Α) Όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του.

Β) Όταν λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, τον σύζυγο του, τους κατιόντες του ή τους ανιόντες του.

Η υποβολή στην δικαστική συμπαράσταση αποφασίζεται από το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του ιδίου του πάσχοντος ή του συζύγου του, εφόσον είναι έγγαμος, ή των γονέων ή των τέκνων του ή του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν το πρόσωπο πάσχει αποκλειστικά από σωματική αναπηρία, το δικαστήριο αποφασίζει μόνο ύστερα από αίτηση του ιδίου.

Ανάλογα με την περίπτωση το Δικαστήριο που υποβάλλει ένα πρόσωπο σε δικαστική συμπαράσταση, είτε:

1. Τον κηρύσσει ανίκανο για όλες ή για ορισμένες δικαιοπραξίες (πλήρης ή μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση)

2. Ορίζει ότι για την ισχύ όλων ή ορισμένων δικαιοπραξιών του απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη (πλήρης ή μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση)

3. Αποφασίζει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων.

Το έργο της δικαστικής συμπαράστασης εποπτεύεται από συμβούλιο τριών έως πέντε μελών, που διορίζονται με την ίδια απόφαση που διορίζει και τον δικαστικό συμπαραστάση και αποτελείται από συγγενείς ή φίλους του συμπαραστατούμενου.


Επικοινωνία στο 2130 309858


Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης