Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια


Σχέσεις Γονέων - Τέκνων

Με το νόμο 4800/2021 ρυθμίζονται σε νέα βάση οι σχέσεις γονέων και τέκνων και κυρίως η από κοινού άσκηση της επιμέλειας από τους δύο γονείς, σε περίπτωση λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης και διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των συντρόφων.

Ο στόχος, όπως τουλάχιστον εκφράστηκε από το νομοθέτη, ήταν κατά κύριο λόγο η ενίσχυση και η ανάδειξη, κατά τρόπο θεσμικό, της κοινής επιμέλειας των ανηλίκων για λόγους ισότητας μεταξύ των συζύγων σε ότι αφορά τις ευθύνες και τα δικαιώματα τους έναντι του παιδιού τους. 

Το συμφέρον του παιδιού είναι ο βασικός στόχος κάθε ρύθμισης για τις σχέσεις γονέων και τέκνων. Ως συµφέρον του τέκνου νοείται το σωµατικό, υλικό, πνευµατικό, ψυχικό, ηθικό και γενικότερα κάθε είδους συµφέρον που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε µια ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα

Το οικογενειακό μας δίκαιο έχει παιδοκεντρικό χαρακτήρα.

        Αναλυτικότερα, με τη νέα διάταξη έχουμε μια ενδεικτική απαρίθμηση κριτηρίων για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του παιδιού. Εξυπηρετείται ιδίως:

α) από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του και

β) από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς.

Στη διάταξη υπάρχει, επίσης, ενδεικτική αναφορά σε παραμέτρους που λαμβάνει ο Δικαστής υπόψη για την έκδοση της απόφασης, όπως:

α) την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου,

β) τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και

γ) προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο.


Το συμφέρον του τέκνου, βέβαια, είναι σε κάθε περίπτωση αόριστη νομική έννοια και πρέπει να εξειδικεύεται σε κάθε συγκεκριμένη υπόθεση, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. 

      Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των γονέων κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας, αποφασίζει το Δικαστήριο


Επικοινωνία στο   2130 309858

Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης